mawaqie aljins al’iislamii – limadha tahzaa bishaebiat kabir?

almawadu al’iibahiat al’iislamiat qanuniat. fi alwaqie , hunak alaf almawaqie ealaa al’intrnt hayth yumkinuk mushahadat ‘aflam albialghayn walmawadi al’iibahiat al’ukhraa.

walan mae aikhtirae alqanawat alfadayiyat wal’iintarint , ‘asbah hnak almazid min almawaqie alty ‘asbahat mutahat eabr mukhtalif althaqafat walmanatiq alzamniati. wabihdha la tahtaj hataa ‘iilaa mughadarat munzilik lilqiam bdhlk aydana.

hnak balfel tariqat yumkin lilmur’at almuslimat min khilaliha mushahadat al’iibahiat alearabiat redtube bahriatan wahataa tanziliha min al’iintarnt. ‘afdal juz’ fi hadha almafhum birimatih hu ‘an jmye ‘ashkal almahtawaa qanuniat tmamana binisbat 100%! la ‘ahad yujbir ‘ay shakhs ealaa mushahadat hadhih al’ashya’. ealaa aleaks min dhlk , faman alqanunii lahum faeal dhalik. kl ma hu matlub hu albahth ean hadhih almawaqie fi ‘afdal al’amakin almumkinati.

‘afdal tariqat lileuthur ealaa ‘afdal qanawat al’iibahiat alerbyt ealaa al’intrnt hi albahth biastikhdam muharakat albahth alshahirat mithl Google ‘aw Yahoo! waistakhdam alkalimat almuftahiat almunasibat lilta’akud min edm husulik ealaa ‘ayi mawaqie khatia. ldhlk , ealaa sabil almithal , ‘iidha kunt tabhath ean “ftat tushahid aflamana lilbalighayn fi alshrq alawst” , fyjb ‘an tuhawil aistikhdam almustalahat “qnawaat ‘iibahiatan min alshrq al’awsata” ‘aw shay’ mashabihin. bialtabe , ln tustakhdam kalima “‘ibahia” li’an hdha la ealaqat lah bialdiyn al’iislami. wamae dhlk , ‘iidha kunt satustakhdam “ftat tushahid aflamana lilbialghayn fi alshrq al’awsata” , fasatabhath ean mawaqie ‘iislamiati. hadhih hi altariqat alty satajid biha ‘anjah almawaqie liaistikhdamiha.

alan , alsuwal aldhy qad yatrah nafsah hu “aiyn ymkn ‘an najid ‘afdal mawaqie qanawat ‘iibahiat ‘iislamy?” husana, aljawab shl. kl ma ealayk faealah hu alaitisal bial’iintrint waistikhdam muhrak albahth almufadal ldyk. ‘iidha kunt tustakhdam Google , fyjb ‘an takun qadrana ealaa alhusul ealaa jmye almawaqie almudrajat fi alsafhat al’uwlaa min natayij albahth.

alan , alsuwal aldhy qad yatrah nafsah huna hu “lmadha yjb ‘an nastakhdim almawaqie al’iibahiat al’iislamiat bdlaan min almawaqie aleadiy?” husna, aljawab basit jadaaan. tafadal alfatiyaat almuslamat mushahadat al’aflam al’iislamiat xxnx sex wahadha ma yajealuhuna sueda’ jnsyaan. alan ‘iidhaan sa’altahum ean alsabab , sayaqulun lak ‘iinahum ghyr qadirin ealaa alhusul ealaa shurakayihim almarghubin bsbb altamyiz dida almuslimina. ‘iinahum yuridun faqat mushahadat al’aflam mae shurakayihim aldhukur wahadha ma yubqi ealaqatihim aljinsiat nushtat.

lidha , la tasheur alfatiat almuslamat bial’iihmal fi almujtamae wahadha hu sbb wusuluhuna ‘iilaa mawaqie al’unbub hdhh.

taqadam mezm hadhih almawaqie anwaeana mukhtalifatan min almaqturat lil’aflam. tatadaman bed hadhih almaqturat aflamana mithl alharakat walhabi wal’iitharat walkumidia ​​wama ‘iilaa dhalik. fi alwaqie , hataa almumathilin al’iibahiiyn almuslimin yaksibun amwalana jayidatan min mawaqie al’unbub hadhih , wahadha ma yubqi alshrq al’awsat ealaa qayd alhayati. fi alwaqie , hadha hu ma yubqi alaiqtisad al’amrikiu ealaa almasar alsahih aydana.

mezm alnisa’ almuslimat yuhafizin ealaa jamalihin , ldhlk la yarghabun fi ruyat rajul lays tawil alqamat waeadlat. hadha hu alsabab alrayiysiu wara’ ainjidhab alrijal algharbiiyn lihadhih almawaqie aljinsiat al’iislamiati. tuafir hadhih almawaqie al’iiliktruniat aydana alfursat lileuthur ealaa nisa’ muslimat wa’ant murtah fi munzalik. ldhlk , lays min alsahl aleuthur ealaa aimra’at musalamat tabhath ean rajul , walakun hadha hu almakan aldhy tazhar fih khidmat almuaeadat eabr al’iintarint.

daymana ma takun mawaqie aljins al’iislamii muhadathatan wahadha ma yajealuha fi sadarat almawaqie al’ukhraa. ‘akbar mayazat hi ‘anak last mdtrana liziarat almawqie ‘akthar min marat liltahaquq mimaa ‘iidha kan mhdthana ‘am la. ldhlk , la tadie ‘ay waqt fi albahth ean mawaqie ‘iislamiat ealaa al’iintarint.